SANTU ANNI

Venerdì 23 Giugno ore 19:30 – Loc. Santu Anni –
Il sito di Santu Anni a San Pantaleo – Fede, cultura, tradizione –
Conferenza con intermezzi musicali